Početna

Hrvatska udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika
KBC Zagreb-Rebro, Kišpatićeva  12, 10000 Zagreb,
telefon: 01/2376 363, fax: 01 2376 592, mob: 0921374 375
e-mail: huditrebro@net.hr ,  uditrebro@net.hr

Ispuni:

PRISTUPNICU za članstvo u Udruzi
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA za oslobađanje od HRT pretplate

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE ZA 2019 za oslobađanje od Gradskog prijevoza (ZET)
SVE POVLASTICE u PDF formatu

POVLASTICE

1. PODNIJETI ZAHTJEV ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

Predaje se popunjeni zahtjev  ( popunjava liječnik opće prakse) Prethodno je potrebno prikupiti sve zadnje liječničke nalaze. Predaje se u područni ured Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje i to prema mjestu stanovanja.

 

2. OSLOBAĐANJE OD PARTICIPACIJE

Bez obzira na visinu primanja pravo na oslobađanje od participacije imaju osobe kod kojih je utvrđeno T.O 80% i vise.
Potrebno je donijeti fotokopiju rješenja o tjelesnom rješenju- T.O
Zahtjev za oslobođenje plaćanja od participacije podnosi se područnom uredu HZZO-a prema mjestu stanovanja

 

3. POPUST KOD OBRAČUNAVANJA POREZA NA DOHODAK

Temeljem uputa o Pravilniku o poreznoj upravi, prilikom prijave poreza na dohodak neoporeziva osnovica kod osoba sa invaliditetom povećava se 30%.
Uz poreznu prijavu obvezno je priložiti presliku rješenja o tjelesnome oštećenju.

 

4. HT- POVLASTICE ( T-com )

Pravo na ostvarivanje telefonske  povlastice (50% popusta  na pretplatu)mogu ostvariti:
Članovi Udruge ako telefonski broj (priključak) glasi na njihovo ime ili na ime  Člana zajedničkog kućanstva. Za ostvarivanje ove povlastice potrebno je u Udrugu dostaviti zadnji plaćeni odrezak telefonskoga računa sa svim  podatcima: ime, prezime, adresa i mjesto stanovanja.

 

5. HRT-POVLASTICE

Pravo na ostvarivanje HRT povlastice (100%), znači daje osoba oslobođena plaćanja mjesečne pretplate za HRT. Ostvaruju je članovi Udruge koji su na dijalizi (hemodijalizi) . Za ostvarivanje ove povlastice potrebno je doći u Udrugu gdje se dobije obrazac ( liječnička svjedodžba ), koja se ovjerava u Udruzi a koju zatim ovjerava liječnik u Centru za Dijalizu (na Dijalizi )zatim se prila2e zadnji plaćeni račun od HRT-a, pravo na oslobođenje od plaćanja imaju i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu sa osobom koja je na HD s time da se račun treba prebaciti na osobu koja je na HD.

 

6. ISKON

Korisnici ISKON mreže imaju pravo na Popust od 30%, a potrebno je priložiti rješenje o tjelesnome oštećenju, člansku iskaznicu Udruge i osobnu iskaznicu vlasnika telefonske linije. Besplatni tel. broj 0800 1000 ili mail:
info@jskon.hr

 

7. 0PTIMA TELEKOM

Pravo na popust u obliku besplatnih minuta uključenih u pretplatu imaju osobe-sa Tjelesnim oštećenjem i to: .

osobe sa 100% – 250 besplatnih minuta osobe sa 90% – 220 besplatnih minuta osobe sa 80% – 190 besplatnih minuta
INFORMACIJE NA TELEFON 0800 0088

 

8.OPTIMA KABEL TV d.o.o.

Kod ovoga davatelja usluga potrebno je nazvati besplatni broj telefona 0800 890 009

 

9. HRVATSKI AUTO KLUB

Ostvaruju se popust od 50 % na godišnje učlanjenje. Treba otići u najbliži ured Hrvatskoga auto kluba -HAK-u. Potrebno je priložiti rješenje o tjelesnom oštećenju većem od 50 % ··

 

10. OSLOBAĐANJE OD GODIŠNJE NAKNADE ZA CESTE PRI REGISTRACIJI AUTOMOBILA

Potrebno je T.0- tjelesno rješenje na uvid

 

11. OSLOBAĐANJE GODISNJEGA POREZA NA OSOBNI AUTOMOBIL

Potrebno je T.O- tjelesno oštećenje na uvid u nadležnu Poreznu upravu.

 

12. 0SLOBADANJE BORAVISNE PRISTOJBE

Prilikom boravka van mjesta prebivališta (dokazuje se Članskom iskaznicom Udruge)

 

13. POVLASTICE U GRADSKOM I LOKALNOM PREVOZU (ZET )

Povlastice u gradskom i lokalnom prijevozu ( ZET-u) mogu ostvariti svi članovi Udruge koji imaju veće dobiveno tjelesno oštećenje (T.O) sa najmanje 80% ,koji su u mirovini ili su prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje tj.( BURZU ).
Članovi Udruge sa područja Zagrebačke županije pravo na besplatni prevoz ostvaruju odlukom o subvenciji njihove općine.
(uglavnom sve općine subvencioniraju prevoz)

Članovi Udruge sa mjestom prebivališta sa područja Zagreba u Udrugu trebaju dostaviti sljedeće:

– Zahtjev za izdavanje besplatne pretplatne karte za tekuću godinu (dobije se u Udruzi )
– 1. ijednu sliku ) za godišnju kartu za prevoz
– preslika Rješenje o T.O (tjelesno oštećenje ), osobnu iskaznicu, službeni dokument na kojemu je vidljiv OIB-om
– člansku iskaznicu Udruge

 

14.0SIGURANJE MOTORNOGA VOZILA

Kod registracije motornoga vozila osobe sa invalidnošću ostvaruju 10..20…%, popusta na obvezno godišnje osiguranje motornoga vozila a visina popusta ovisi o visini tjelesnoga oštećenja i pravilima osiguravajućeg društva. Potrebno je predočiti rješenje o T.O.(tjelesnom oštećenju) (tjelesnoj invalidnosti)

 

15. ZNAK PRISTUPACNOSTI ( INVALIDSKI ZNAK) – Za Parking

1. Doći u Tvrtkovu 5 u Zagrebu sa Rješenjem o tjelesnom oštećenju i na urudžbenom zatražiti zahtjev (obrazac) za znak pristupačnosti, popuniti zahtjev i predati na urudžbeni zajedno sa rješenjem o tjelesnom oštećenju. Kada rješenje dođe na kućnu adresu sa svime otići u Gradsko poglavarstvo na urudžbeni i zatražiti zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti . Uz zahtjev se predaje, rješenje o tjelesnom oštećenju, biljeg od 70 kuna jednu fotografiju, presliku prometne dozvole na ime podnositelja.
2.Temeljem Pravilnika o znaku pristupačnosti pravo na znak imaju osobe sa najmanje 70% oštećenja donjih ekstremiteta i osobe na Dijalizi sa 100% T.O. Rješenje o znaku pristupačnosti izdaje se na 5 (pet) godina izdaje Županijski ured državne uprave nadležan za promet, u Zagrebu je to: Gradsko poglavarstvo, Ured za promet i veze. Trg Stjepana Radica 1. Zagreb telefon: 01 I 6101 111.

Predsjedništvo Udruge